025-32918746 ورود
تعرفه هاقالب هاامکانات

ویرایش اکانت nic به نمایندگان فروش

چنانچه اکانت nic خود را ساخته اید و اکنون در حال خرید دامنه از یکی از نمایندگان مجاز ایرنیک هستید ، چنانچه تیک نمایندگان مجاز را در هنگام ثبت نام و ساخت اکانت نزده باشید الان نیاز هست تا این تیک را بزنید.
برای اینکار وارد اکانت nic خود شوید.
چگونگی ویرایش اکانت nic زدن تیک نمایندگان مجاز

مشخصات اکانت را زده و وارد شوید:
چگونگی ویرایش اکانت nic زدن تیک نمایندگان مجاز
حال از منوی سایت nic گزینه " شناسه " > " مدیریت رابط های مجاز " را انتخاب کنید.
چگونگی ویرایش اکانت nic زدن تیک نمایندگان مجاز

سپس برای هر 4 رابط تیک " خودم " و" نمایندگان " را زده و در انتها گزینه " اعمال " را بزنید.
چگونگی ویرایش اکانت nic زدن تیک نمایندگان مجاز

menusearch