صفحه اصلی ورود به حساب کاربری ورود به حساب کاربری دموی سایت ها تماس با ما 9 الی 19 مشاوره رایگان 32918746-025
طراحی سایت یوتاب
سایت ساز یوتاب
سایت ساز یوتاب
ساخت سایت و تحویل آنی سایت
بلاگ
»
بخش خبری سئو
»

طوفان فکری

طوفان فکری
طوفان فکری، موقعيتي است که در آن گروهي از افراد براي توليد ايده هاي جديد در يک زمينه خاص گرد هم مي آيند. قواعد اين روش به گونه اي است که افراد مي توانند با آزادي فکر کنند و به سوي زمينه هاي فکري جديد سوق داده شوند و در نتيجه ايده ها و راه حل هاي متنوعي ارائه دهند. در اين روش هر فردي مي تواند نظر خود را بدون هرگونه محدوديت آشکار سازد. شرکت کننده ها ايده هاي خود را مطرح مي کنند و يا بر روي ايده هاي ديگران کار مي کنند. همۀ ايده ها نوشته مي شود و هيچ يک مورد انتقاد قرار نمي گيرد. تنها، زماني که مرحلۀ ذهن انگيزي به پايان مي رسد، ايده ها ارزش يابي مي شوند.

تاريخچه

در سال 1941 الکس اوسبورن که يک مجري تبليغاتي بود، دريافت که گردهمايي تجاري سنتي مانع پيدايش ايده هاي نو است. بنابراين ، قواعدي را پيشنهاد کرد که محرک پيدايي ايده هاي جديد باشد. او در پي تدوين قواعدي بود که به مغز افراد آزادي کامل براي آشکار سازي ايده هاي جديد بدهد. قواعد پيشنهادي او عبارت بود از:
• انتقاد از ايده ها ممنوع!
• حرکت به سوي افزودن بر تعداد ايده ها
• تفکر درباره ايده هاي ديگران
• تشويق ايده هاي مبالغه آميز و دور از ذهن

او دريافت که با به کارگيري اين قواعد ايده هاي زيادي پديدار مي شود. با افزايش ايده هابر تعداد ايده هاي اصيل افزوده مي شود که اين امر سبب پيدايي تعداد زيادي ايده مفيد است. درواقع ، کميت سبب ايجاد کيفيت مي شود. با بکارگيري اين قوانين، افراد ايده هاي خود را راحت تر بيان مي کنند و حتي حاضر مي شوند ايده هايي را که پيش از اين غلط يا احمقانه مي دانستند. بيان کنند. وي، همچنين دريافت که توليد ايده هاي احمقانه نقطه آغاز پيدايي ايده هاي بسيار مفيد است. زيرا اين ايده ها سبب تغيير طرز تفکر افراد است. همان طور که پس از اين خواهيم گفت، توسعۀ چنين روش هاي ابتکاري اي به انقلابي در دنيا منجر شد که آن را دگرگون کرد. لازم به ذکر است که نيازي نيست با دست يابي به يک ايدة ناب و جديد فرايند ذهن انگيزي را متوقف کرد بلکه بايد آن را ادامه داد تا بتوان به نتايج بهتري دست يافت.
از سال 1941 تا کنون این روش در سراسر دنيا طرفداران بسياري يافته است. بيشتر مديران تحصيل کرده با اين روش آشنايي دارند. موسسه هاي خيريه، دولت ها وشرکت هاي تجاري معتبر همگي به مزاياي اين روش ايمان دارند. در 50 سال نخست ابداع اين روش، افراد براي يافتن راه حل مسائل و پيشرفت شرکت هاي خود، تنها از همان قواعد ساده ابتدايي استفاده مي کردند
(منبع: "روش های آینده نگاری تکنولوژی، تالیف: بنیاد توسعه فردا)


«طوفان فکری» پيشرفته

نمونه ای که در اين روش پيشنهاد می شود، در واقع، نسخه گسترده همان «طوفان فکری» سنتي است ولی با فرايندی ساده تر و موثرتر راه های تازه، فرايندي بهتر، اطلاع رسانی جامع تر.
مواردی که در نوع پيشرفته این تکنیک به کار می رود و سبب تمايز آن از شیوه سنتی است، عبارت اند از:
• فرايندهای نو و آموزش های جديد براي کاهش ابراز احساسات افراد درباره ايده های ديگران
• روش های خلاق و تفکر متفاوت
• نرم افزار ذهن انگيزی
• ابزارهای جديد براي شبيه سازی و ذخيره ايده ها

قاعده 1: به تعويق انداختن قضاوت درباره ايده ها:

در طوفان فکری هرگز نبايد عقيده منفي درباره ايده ها ابراز شود. مثل اين عقيده که .« فلان ايده غيرعملي است » بايد توجه داشت که همه ايده ها خوب است. قضاوت درباره ايده ها بايد در مراحل بعد صورت گيرد، در غير اين صورت بحث موردنظر در جلسه به انتقاد يا اعتراض خواهد انجاميد. همه ايده ها بايد هدايت شود و بدون استثنا موردتوجه قرار گيرد. زيرا اين ايده ها يا راه حلی ارائه می دهند، يا راهی نشان می دهند که به راه حلی منجر خواهد شد. حتی ايده هايی که به نظر احمقانه است، به پيدايی ايده های مؤثر می انجامد. بايد دانست که در اين مرحله می توان به جای استفاده از طوفان فکری خود برای سنجش ايده ها، ايده های جديد توليد کرد. بايد تا می توانيم بر مدت زمان جلسه بيفزاييم.

قاعده 2: تشويق ايده های اغراق آميز

در مراحل نخست، هدايت و بهبود يک ايده اغراق آميز، بسيار راحت تر از توليد يک ايده مطلوب و بهينه است. بنابراين، در اين مرحله ايده هر چه اغراق آميزتر باشد، بهتر است. پس ابتدا بايد ايده های به ظاهر غيرقابل مصرف و ناشيانه توليد شود. بايد باور داشت که
هيچ ايده ای مضحک نيست. در اين روش هر ايده عجيبی می تواند مطرح شود. روش ها و ابزار خلاق تفکر بايد به منظور آغاز تفکر در يک جهت جديد و تازه به کار رود.

قاعده 3: سنجش کميت ايده ها نه کيفيت آن ها

همه تلاش ها در اين مرحله بايد برای توليد بيشترين تعداد ممکن ايده باشد. اگر تعداد ايده های توليدشده، بسيار زياد باشد، شانس يافتن ايده های خوب زيادتر می شود. ايده ها بايد به صورت خلاصه و بدون ذکر جزئيات بيان شود. در اين مرحله ، بايد بر سرعت تفکر و توليد ايده افزوده شود.

قاعده 4: تحقيق درباره ايده های ديگران


بايد همواره سعی بر اين باشد که ايده جديدی به ايده های ديگران افزوده شود. بايد دانست که افراد خلاق انسان هايی هستند که به خوبی به ايده ها و صحبت های ديگران گوش می دهند. بايد چند ايده در هم آميخته شود و ايده جديدی پديد آيد. ايجاد ايده های جديد به همان اندازه با ارزش است که ارتقاي ايده های ديگران.

قاعده 5: اشخاص و ايده ها ارزش يکسانی دارند


ديدگاه افراد قابل احترام است. هر شرکت کننده بايد به ديدگاه ديگران توجه نشان دهد. هر ايده ای که توليد می شود. به کل گروه تعلق دارد نه به شخص ارائه کننده آن. اگر همه افراد راحت باشند و ايده های خود را به راحتی مطرح کنند، توانايی گروه در اجرای طوفان فکری رخ می نمايد. بنابراين، هماهنگ کننده بايد به ايجاد چنين جوی کمک کند.

نکات مربوط به قاعده 1: تعویق قضاوت درباره ایده ها
• گاهی ايده هايی که در ابتدا بی فايده به نظر می رسد، پس از انجام تغييرات، مفيد واقع می شود.
• اين ايده ها افراد را به اظهار نظرها تشويق می کند.
• سبب می شود که افراد به يکديگر اجازه دهند که ايده های خود را بيان کنند.
• احتمال بروز ايده های بکر را بيشتر می کند.
• ايده های جديد بيشتر توليد می شود. زيرا هيچ فردی قدرت ذهنی خود را
معطوف به انتقاد نمی کند و افراد فقط به توليد ايده می پردازند.


نکات مربوط به قاعده 2: تشويق ايده های مبالغه آميز
• يافتن ايده های خوب از يک فهرست بلند راحت تر از يافتن آنها از يک فهرست کوتاه است.
• معمولا سنجش ايده ها راحت تر از توليد آن است. پس بايد ايده های بيشتری بسازيم و بعد آنها را تحليل کنيم.
• يک ايده خوب می تواند از ترکيب چند ايده کوچک به دست آيد.
• توليد سريع ايده فرصت قضاوت را از افراد ميگيرد.
• در اينجا کميت سبب ايجاد کيفيت می شود.
• تمرکز روی ايده ها کم می شود، پس افراد راحت تر ايده ارائه می دهند
نکات مربوط به قاعده 4: کار کردن روي ايده های ديگران
• هر ايده ای که مطرح می شود، فوايدی دارد.
• ايده های باطل می تواند به ايده های کارآمد تبديل شود.
• تشويق افراد به استفاده از ايده های ديگران براي رسيدن به ايده های بهتر
• معمولا ارتقای ايده های ديگران ساده تر از توليد ايده های جديد و بکر است.


نکات مربوط به قاعده 5:
. اشخاص و ايده ها ارزش يکسانی دارند
• راه حل ها با وجود افراد بيشتر آسان تر به دست می آيد.
• ايده های توليد شده برآمده از تفکر اشخاص مختلفی است.
• افراد تشويق می شوند که به ايده هاي ديگران توجه کنند.
• ايده ها ارزش يکساني دارند.
• اگر مشارکت افراد در بحث راحت باشد، جو سالمی پديد می آيد.
menusearch
تماس